Morgen en Avondgebeden

Morgengebed (09.30 uur)

 

De klok luidt / de bel klinkt in huis

Iedereen komt in stilte de kapel binnen

           de Paaskaars brandt

Stilte

 

Klankschaal

 

(allen gaan staan)

 

Opening en lofprijzing

Van God is de aarde,

de wereld en al haar bewoners.

 

Zie hoe goed en hoe kostbaar is het

als mensen in eendracht samen leven.

 

Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,

gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.

 

Als de leerlingen van de Heer zouden zwijgen,

zouden de stenen gaan roepen.

 

Heer, open Gij onze lippen,

en onze mond zal uw lof verkondigen.

 

(allen gaan zitten)

 

Psalm                          (onberijmde tekst), beurtelings gezongen

of                                 gesproken; of gelezen

Lezing                         volgens het dagrooster van Taizé

 

Moment van inkeer en verstilling

 

na 2 minuten: klankschaal

(allen gaan staan)

 

Lied                        voor de ochtend

of                           bij de tijd van het jaar

of                           bij de lezing

(allen gaan zitten)

 

Gebeden

Liefdevolle God, maker van alles en allen

zie naar ons om

Jezus Christus, dienaar van wie kwetsbaar zijn

zie naar ons om

Heilige Geest, adem en levenskracht

zie naar ons om

 

– rust –

 

Gebed van de dag

of              (uit de Lofzang van Zacharias, Dienstboek I p. 978)

 

Geprezen zijt Gij, mijn God,

die als een nieuwe dag voor ons zult opgaan

om licht te brengen in het duister

en de schaduw van de dood

en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.

of Lied 158c (kan ook gesproken)

 

Voorbede

 

– rust –

 

Onze Vader                    gesproken in de versie die de aanwezigen kennen

of                                   gezongen (bijv. één van de versies in Lied 369)

(allen gaan staan)

 

Zegenbede:

Over onze harten, over onze huizen,

de zegen van God.

In ons komen, in ons gaan,

de vrede van God.

In ons leven, in ons geloven,

de liefde van God.

Aan ons eind en nieuw beginnen,

de barmhartigheid van God

om ons te ontvangen en thuis te brengen.

Amen.

 

Allen verlaten in stilte de kapel

 

De kaars wordt gedoofd

 

Avondgebed (21.30 uur)

 

De bel klinkt in huis

Iedereen komt in stilte de Kapel binnen

de Paaskaars brandt

 

Stilte

 

Klankschaal

 

(allen gaan staan)

 

Openingsgebed

Gezegend zijt Gij, God, koning der wereld,

om het licht voor onze ogen ontstoken.

Wees aanwezig, laat U vinden

en bewaar ons voor het donker,

nu wij ons gewonnen geven aan het wenken van uw licht.

Amen.

(allen gaan zitten)

 

Psalm               (onberijmde tekst), beurtelings gezongen

of                      gesproken; of gelezen

 

Lezing               dagtekst uit Taizé

 

Moment van inkeer en verstilling

 

na 2 minuten: klankschaal

(allen gaan staan)

 

Avondlied

(allen gaan zitten)

 

Gebeden

Liefdevolle God, maker van alles en allen

zie naar ons om

Jezus Christus, dienaar van wie kwetsbaar zijn

zie naar ons om

Heilige Geest, adem en levenskracht

zie naar ons

om In stilte bidden we voor wat in ons hart leeft,

en noemen we de namen van hen die we bij ons dragen

 

Avondgebed

en/of (de Lofzang van Simeon)

               

                     Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,

                     zoals u hebt beloofd.

                     Want met eigen ogen heb ik de redding gezien

                     die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:

                     een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen

                     en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.

 

of                   Lied 159c (kan ook gesproken)

 

Onze Vader   gesproken in de versie die de aanwezigen kennen

of                   gezongen (bijv. één van de versies in Lied 369)

(allen gaan staan)

 

Zegenbede             (Liedboek p. 579)

Zegen ons met uw stilte,

dat de drukte in ons zwijgt;

geef ons vrede met wat onaf is,

en plezier in wat geklaard is;

bewaar het licht in de nacht,

dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,

als U over ons waakt.

Amen.

 

Allen verlaten in stilte de kapel

 

De kaars wordt gedoofd