Initiatiefnemers

Reintje Stomphorst is interim-predikant in de Protestantse Kerk. Zij komt al 25 jaar in kloosters en is geassocieerd aan de orde van de Karmelieten. Reintje: “Ik wil graag wat ik van de monastieke spiritualiteit geleerd heb, vruchtbaar maken voor de Protestantse Kerk”. Vanuit Missionair Werk is Wim den Braber betrokken bij dit project.

Werkgroepen

De Binnenkamer is een omvangrijk project dat in fasen wordt vormgegeven. Op deze website informeren we je over de voortgang. Ook vragen we je om input.

Leefregel

Doel van de leefregel is om een handreiking te bieden voor je dagelijkse leven. Iedere kloostergemeenschap leeft en werkt vanuit een leefregel. Ook De Binnenkamer gaat werken met een leefregel. Met als basis het motto: Bidden en beminnen.

De uitwerking van de leefregel vordert gestaag, maar is nog niet voldoende af om gedeeld te worden. De leefregel krijgt de volgende opzet: een pré ambule, waarin het grote gebod centraal staat, twee tekstdelen waarin de kernwoorden van De Binnenkamer ‘bid’ en ‘bemin’ centraal staan en een slot waarin de cirkels van verbondenheid centraal staan.

Diverse vormen van betrokkenheid zijn denkbaar en worden verder uitgewerkt: kernleden, participanten, bezoekers, donateurs, vrijwilligers. Wel commitment geef je hiermee en wat betekent dit precies.

Ook gaan we op zoek naar inspirerende rolmodellen: personen die een belangrijke positieve bijdrage leveren in de wereld en in de kerk.

Met een klankbordgroep bespreken we momenteel de eerste versie. We hopen deze snel te publiceren.

Getijdendiensten

Iedere dag, twee keer bidden in de kapel. Wat er wordt gelezen en gezongen is de uitdaging waar deze werkgroep voor staat. De getijdendiensten krijgen een herkenbare vorm zodat velen er in principe in voor kunnen gaan.

Een eerste opzet van de getijdendiensten is gemaakt en uitgeprobeerd tijdens een inspiratiebijeenkomst begin november. Gesproken is over welke lezingen ‘s ochtends en welke ‘s avonds gebruikt gaan worden en hoe hierbij wordt aangesloten op wat al bestaat. Gesproken is over welke liederen daarbij te gebruiken en wat voor beeld de mensen thuis of onderweg krijgen te zien tijdens de stilte na de lezing. Over wel Onze Vader we bidden. Over wie we kunnen vragen om mee te zingen en of we koorzangers uit het land kunnen uitnodigen hiervoor.

Dit heeft geleid tot een tweede opzet, die vanaf 20 maart in de getijdendiensten gebruikt gaat worden. Onderstaand de liturgie:

NH orde morgen+avondgebed

Organisatie

Een groep vrijwilligers gaat zorg dragen voor de bemensing van de getijdengebeden op Hydepark. Wij zoeken een vruchtbare samenwerking met Hydepark, Rooseveldthuis en PThU en andere gebruikers van de kapel. Om de getijdendiensten te tonen op de website komt er heel wat techniek aan te pas. Meer duidelijkheid is er inmiddels over welke techniek gebruikt zou kunnen worden en hoe afspraken gemaakt moeten worden de rechten van muziek, liederen en (bijbel)teksten.

In de komende maanden willen we een bestuur vormen, waarmee we de organisatie rond de Binnenkamer verder willen formaliseren. Ook onderzoeken we de ambtelijke inbedding binnen de PKN.

Fondswerving

De ontwikkeling van De Binnenkamer vraagt een grote investering. Er zijn aanloopkosten, het Klooster in de Cloud moet ontwikkeld worden en er is een klein team nodig om de vrijwilligers aan te sturen en het retraiteprogramma te ontwikkelen. Met de Protestantse Kerk en diverse fondsen wordt gesproken of zij een bijdrage willen leveren en ook willen wij crowdfunding inzetten om donateurs te werven. Inmiddels hebben meerdere fondsen bedragen toegezegd om het project te kunnen starten. Ook zijn er gesprekken gaande over de samenwerking binnen de oecumene.

Suggesties voor de leefregel, de getijdendiensten, de organisatie of voor de fondswerving zijn zeer welkom. Ook als je bij een van de onderdelen betrokken wilt worden, horen we graag van jou.

“Ik wil graag wat ik van de monastieke spiritualiteit geleerd heb, vruchtbaar maken voor de Protestantse Kerk”
– Reintje Stomphorst, initiatiefneemster

Initiatiefneemster ds. Reintje Stomphorst