Welkom in de bibliotheek.

 

Op deze pagina komen 50 inspirerende teksten te staan en daarnaast ochtendgebeden, avondgebeden en voorbeden.

Zijn er teksten/gebeden die jou inspireren? laat het ons weten!

Inspirerende teksten

“Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis, dat ons het meest vrees aanjaagt. We vragen ons af: wie ben ik dat ik briljant, schitterend, talentvol, fantastisch zou zijn? Let wel: wie ben je dat je dat niet zou zijn? Je bent een kind van God. Als jij je gedeisd houdt, bewijs je daarmee de wereld geen dienst. Er is niets verlichts aan om jezelf zo klein te maken dat andere mensen nooit onrustig zullen worden in jouw buurt. We zijn allemaal voorbestemd om te schitteren zoals kinderen dat doen. We zijn geboren om de heerlijkheid van God die binnen in ons is, naar buiten te brengen. Die bevindt zich niet slechts in enkelen van ons; die is aanwezig in iedereen.  En als wij ons eigen licht laten schijnen, geven we onbewust andere mensen toestemming om dat ook te doen. Wanneer we bevrijd zijn van onze eigen angst, heeft onze aanwezigheid automatisch een bevrijdende werking op anderen.”

Geciteerd door Nelson Mandela

Gij zijt mij overal nabij,
In ieder ding, gij ziet naar mij.
Of ik u aanzie en herken,
En, een met u, gelukkig ben.

Wel blijf ik dikwijls blind voor u
En reis ik ver van hier en nu,
Of ergens ’t veilig eiland is
Waar ‘k troost of slaap vind voor gemis.

Maar soms ben ‘k onverwacht weer thuis.
Gij roept mij zachtjes. In ’t geruis.
Van wind en blaren langs het raam
Hoor ik de fluistring van mijn naam,

Of in een glinstering van het licht
Zie ik uw wachtend aangezicht.
Als ik dan schuchter tot u kom,
Wordt het zo wonder-stil rondom,

Zo vreemd en wonder-stil in mij,
Dan is er enkel ik en gij,
Neen, gij alleen en wat gij zijt:
Mijn eind van menigvuldigheid,

Mijn oorsprong waar ik ongedeerd
In liefde toe ben weergekeerd …
Maar dan ontwaakt tot de oude droom,
Hoor ik de wind weer in de boom,

En zie de kleine dingen aan,
Die stil en ernstig voor mij staan,
Verzonken in hun eigen rust.
Zo, van ons diep verband bewust,

Heb ik hen lief en hoor tot hen
Met wie ‘k in u gelukkig ben,
En tot die nieuwe zin gewijd
Wordt al wat nu is werkelijkheid.

Wie ben ik? Vaak zeggen we mij
dat ik kalm, blijmoedig en stevig
stap uit mijn cel.
een landheer uit zijn slot.

Wie ben ik? Vaak zeggen ze me
dat ik duidelijk, vrij en vriendelijk
spreek met mijn bewakers,
ik als de gebieder.

Wie ben ik? Ook zeggen ze me
dat ik lijdzaam, glimlachend, fier
de rampzalige dagen verdraag
als iemand, gewend aan de zege.

Ben ik dat echt, wat anderen van me zeggen?
Of ben ik slechts dat wat ik ken van mezelf?
Een gekooide vogel, onrustig, ziek van verlangen,
happend naar adem, iemand knijpt me de keel dicht,
hongerend naar kleuren, naar bloemen, vogelgezang,
dorstend naar woorden die goed doen, mensen dichtbij,
bevend van boosheid om willekeur, om de kleinzieligste kwetsing,
waanzinnig van wachten op grotere dingen,
machteloos en bezorgd om vrienden, eindeloos ver,
moe en te leeg om te bidden, te denken, scheppend bezig te zijn,
mat en bereid om van alles afscheid te nemen.

Wie ben ik? Deze of die?
Ben ik dan vandaag deze en morgen een ander,
ben ik beiden tegelijk? Voor de mensen een veinzer
en voor mezelf een zielige zeurende zwakkeling.
Of lijkt wat in mij nog rest een verslagen leger,
dat in wanorde wijkt, de strijd al gewonnen.

Wie ben ik? Eenzaam getob spot met mij.
Wie ik ook ben, u kent mij, o God! Van u ben ik.

juni 1944 (vertaling:Corrie Kopmels)

(…) Zeg trouwens nooit van iets dat het vanzelf spreekt. Laten we liever tegen elkaar zeggen:’Jongens denk er om, het is niet zo,’ zoals de geleerden wel doen in de spaarzame ogenblikken dat zij zich van hun onmacht bewust zijn. ‘Het is niet zo’, dat moest je eigenlijk schrijven op de titelpagina van ieder boek, je moest het beitelen aan de gevel van iedere school en vooral van elke academie, je moest het in vlammende letters aanbrengen boven de ingang van iedere kerk en nog eens aan ieder altaar, je moest geen voordracht houden zonder deze woorden als waarschuwing vooraf en als correctie daarna. ‘Denk erom, het is niet zo’, dat moest het eerste artikel zijn van ieder politiek program, het moest prijken aan de kop van iedere krant, in de vergadergaderzalen van ieder parlement en iedere vereniging. Daarmee moest ieder wetboek beginnen en ieder vonnis. ‘Het is niet zo, het is niet zo’, dat is het beginsel van alle wijsheid.
‘Waar of niet?’ Vroeg Salomon aan Zeitscheck.
‘Ik kan alleen maar zeggen: het is niet zo,’ antwoordde deze.
(…)

Ochtendgebeden

U hebt mij het eerst liefgehad, O God
de hele dag door, het hele leven door, hebt U mij als eerste lief
als ik ‘s ochtends wakker word en mijn hart naar U richt
dan bent U de eerste: U hebt mij het eerst lief.
als ik als het licht wordt opsta van mijn bed
en mij dan biddend richt tot U:
U bent mij voor; U hebt mij het eerst lief.
Als ik overdag mij aan de drukte van het bestaan onttrek,
het stil maak en denk aan U
dan denkt U al aan mij:
U hebt mij het eerste liefgehad.

Heer van de morgen,
ik ontwaak op deze nieuwe dag
met al zijn kansen en onzekerheden,
zijn vele gezichten en zijn diep geheim.
Stel mij in staat in uw kracht deze dag te beleven
zonder boosheid of bitterheid,
zodat ik, als ik mijn naaste ontmoet of de vreemdeling tegenkom,
uw gelaat herken.

In uw handen, barmhartige God,
bevelen wij onszelf vandaag;
laat ons, van begin tot einde,
bewust zijn van uw aanwezigheid;
herinner ons eraan dat wij
in alle goeds dat we doen, U dienen;
maak ons attent en waakzaam,
zodat we in alles uw wil onderscheiden,
die ook vreugdevol vervullen, tot eer en glorie van uw Naam,
door Jezus Christus, onze Heer.

Goed is de hand
die mij leidt uit het donker van de nacht
naar het licht van de dag.
Goed zijt Gij, God, onzegbaar goed.
Zegen deze dag en al mijn dagen
dat ik onderweg ben naar U.

Tot U, God, roep ik in de vroege morgen,
help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U,
ik kan het niet alleen.

In mij is duisternis, bij U is licht.
Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet.
Ik ben bevreesd, bij U is hulp.
Ik ben onrustig, bij U is vrede.
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld.
Ik begrijp uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg.

O helende kracht die zich een weg baant,
alles doordringt U,
in de hoogte, op aarde,
U roept en alles wordt nieuw.
Door U drijven de wolken,
zweven de hemelen,
druppelen de stenen van vocht,
doen de bronnen hun beken opborrelen.
Door U ontspringt het verfrissende groen.
U voert ook mijn geest naar de verte.
U waait uw wijsheid in hem
en met de wijsheid de vreugde.

Zoals het licht
ons elke morgen nieuw verschijnt,
ons wekt en koestert met zijn stralen,-
Wek Gij God zo ook mij!

Zoals de zon geen dag ons in het donker laat,-
laat mij uw trouw ook nu weer dagen!
Schep doorgang
aan wat zorgen baart,
wat angst aanjaagt,
en zet mij
recht weer op mijn voeten;
niet moedeloos,
niet hopeloos verlamd, maar opgericht,
met opgeheven hoofd
tot U,
mijn Zon,
mijn dag, mijn licht!

Al wat ik verlang, o God, is
meer en meer
in alles te leven
in overgave aan u.

Hoe verder ik ga
hoe meer ik besef
dat ik niet weet waarheen ik ga.
Leid mij
en wijs mij de weg.
Leer mij uw wil te doen
want u bent mijn God.

Heer,
maak mij tot een instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn
als anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden
als anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden
als anderen te troosten;
niet zozeer bemind te worden als te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef zal mij vergeven worden,
als ik sterf zal ik voor eeuwig leven.

Eeuwige God,
help ons U te kennen
om U waarlijk lief te hebben.
U zo lief te hebben dat
wij U geheel kunnen dienen.
U te dienen is
volmaakte vrijheid.

Open mijn ogen,
o God,
voor de wonderen die mij omringen.

Laat me zien
het wonder van elke adem
die ik adem,
elke gedachte,
elk woord,
elke beweging.
Laat me de wonderen ervaren
van de wereld die ik beleef-
altijd bewust, en
altijd vol eerbied voor alles
wat Jij gemaakt hebt.

Heer God, leer ons U lief te hebben boven al het andere
want U bent onze schepper en onze verlosser,
onze hulp en onze troost,
ons vertrouwen en onze hoop.

Genadige God,
verlicht mij met een stralend licht,
en verjaag al het duister uit mijn hart.
Verdrijf al mijn dwalende gedachten.

O Heer!
Gij weet hoe vol mijn dag kan zijn.
Mocht ik U vergeten, vergeet mij dan niet.

Heer, laat ons uw hele schepping liefhebben,
heel de aarde
en elk korreltje zand.
Laat ons alle bladeren liefhebben,
elk straaltje van uw Licht

Dank U voor alle goede gaven,
voor uw blik die over ons waakt,
voor uw troostende arm om ons heen;
voor dit alles danken wij U.
Het mooiste geschenk aan ons dat bent U zelf

Wanneer wij ontwaken in de morgen
danken wij U voor het ochtendlicht.
Dank U voor Uw leven en Uw kracht.
Dank U voor Uw voedsel
en dank U voor de vreugde van het bestaan.

O eeuwig licht, schijn in ons hart;
Eeuwige goedheid, verjaag onze wanhoop;
Eeuwige kracht, wees onze steun;
Eeuwige wijsheid, verdrijf onze onwetendheid.

Geef ons Heer,
het voorrecht van innerlijk geluk,
en de kalmte die ontstaat door te leven naast U.
Laat de eeuwige Geest van de Vader in ons lichaam
en onze ziel verblijven.

Heer, gezegend en geprezen zijt Gij.
Alles wat goed is, komt van U:
U bent in onze woorden en gedachten,
en in alles wat wij doen.

Eeuwige God, de toevlucht van al uw kinderen,
in onze zwakheid bent U onze kracht,
in onze duisternis ons licht.
Moge wij altijd in uw nabijheid leven
en U dienen in ons bestaan.

O Heer, hemelse Vader,
U die het volmaakte licht en de wijsheid zijt,
vervul onze harten met de heilige Geest
en geef ons de genade Uw woord te ontvangen.

O Heer, als U de slaap uit onze ogen wegneemt,
geef ons dan een heldere Geest,
zodat wij vol ontzag voor U staan en waardig uw lof kunnen zingen.

Zo vragen we U, Heer houd uw hand boven ons.
Leid ons en wees onze bescherming.
Kom naar ons en til ons opnieuw op.
Blijf bij ons en kom steeds opnieuw,
zodat we sterk worden en in U leven.

Heer schenk ons de kracht om te veranderen wat veranderd moet worden.
Het geduld om te verdragen wat niet veranderd kan worden.
En de wijsheid om tussen beide het verschil te maken.

Ik heb U nodig, Heer, als mijn leraar,
dagelijks heb ik U nodig.
Geef me de zuiverheid van het geweten,
die alleen uw geest kan voelen en begrijpen.

Mijn oren zijn doof, ik kan uw stem niet horen.
Mijn blik is bedroefd, ik kan uw tekens niet zien.
U alleen kan mijn oor scherpen,
mijn blik zuiveren en mijn hart reinigen.
Leer mij aan uw voeten te zitten en naar uw woord te luisteren.

Alles doordringt U,
de hoogten, de diepten,
en iedere afgrond.
U bouwt en bindt alles samen.
Door U druipen de wolken,
door U waaien de winden.
Door U bergt het harde gesteente water,
stromen de beekjes
en spruit het frisse groen uit de aarde.
U leidt ook de geest,
die uw onderricht indrinkt,
naar de wijde wereld.
Gij blaast haar wijsheid in
en met de wijsheid vreugde.

Almachtige goede God,
U heeft mij met mijn broeders en zusters
geschapen om U te kennen,
om U te beminnen,
om U te dienen
en ooit bij U aan te komen.

Alles wat op aarde is,
heeft U aan de mensen gegeven,
zodat we met hulp
volgens uw verlangen en onze roeping
kunnen leven.
Geef me de klaarheid om te zien
wat me tot U leidt,
zodat ik daarvoor kies,
en wat me van U scheidt,
zodat ik het afwijs.
Geef me uw Heilige Geest,
zodat ik alleen verlang en kies
wat me meer naar het doel brengt,
waarvoor ik geschapen ben.

Vader, verleen ons wijsheid om U te herkennen;
ijver om U te zoeken;
geduld om op U te wachten;
een hart om over U na te denken;
en een leven om U te verkondigen
in de kracht van de Geest
van onze Heer Jezus Christus.

Zie op ons neer, o Heer,
en laat alle duisternis van onze ziel verdwijnen
in de stralen van uw licht.
Vervul ons van uw heilige liefde
en open ons voor de rijkdommen van uw wijsheid.
Al onze verlangens zijn bekend bij U;
voltooi daarom wat U bent begonnen,
en wat uw Geest ons in gebed laat vragen.
Wij zoeken uw aangezicht,
buig uw aangezicht naar ons en toon ons uw glorie.
Dan zal ons verlangen zijn bevredigd,
en onze vrede zal volmaakt zijn.

Lieve God, U bent de Waarheid.
Als ik geworteld blijf in U zal ik in waarheid leven.
Help mij, God, om een waar leven te leiden,
een leven waarin ik geleid word,
niet door populariteit, publieke opinie,
modegrillen of nietszeggende woorden
maar door een kennis die voortkomt door U te kennen.
Er zullen misschien tijden zijn
waarin het moeilijk en hard is
vast te houden aan de waarheid,
die zullen lijden tot verdrukking, achtervolging of de dood:
wees bij mij, Heer, als die tijd ooit komt.
Laat me dan ervaren dat vasthouden aan de waarheid
betekent vasthouden aan U,
dat Liefde en Waarheid nooit kunnen worden gescheiden,
en dat in waarheid leven hetzelfde is
als trouw zijn aan een liefdesrelatie.
Heer, breng me altijd dichter bij U

Avondgebeden

Heer God,
nu de nacht aanbreekt
leggen we vol vertrouwen
wat voorbij is in uw handen.
Wil vergeven wat verkeerd was
en zegenen wat goed was.
Geef ons een diepe rust
om morgen, toegerust met uw kracht
elke taak weer op te nemen
die Gij ons geeft.

Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons, met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons, wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons, in leven en sterven,
in tijd en eeuwigheid. Amen.

Geest van de levende Christus, wij verlangen naar uw nabijheid;
de zoektocht van onze geest, het verlangen van ons hart,
onze zielen kennen geen rust.
Maar U bent de Geneesheer, die vergezichten voor ons opent,
zelfs als we het uitschreeuwen van pijn,
en die ons hart tot rust brengt en ons innerlijke vrede schenkt.

Heer, mijn God, ik dank U dat U deze dag
tot een goed einde hebt gebracht,
Ik dank U dat U lichaam en ziel tot rust laat komen.
Uw hand rust op mij, U heeft mij beschermd en bewaard.
Vergeef me mijn klein geloof en al het onrecht van deze dag
en help dat ik iedereen vergeef,
die mij onrecht heeft aangedaan.
Laat me in vrede slapen onder uw bescherming
en bescherm me tegen de dreiging van de duisternis.
In uw handen leg ik alle mensen die ik liefheb,
dit huis, mijn lichaam en mijn ziel.
God, uw heilige naam zij geprezen. Amen.

Heer onze God,
tot u roept een mens in dagen van nood
en U dankt hij in dagen van vreugde.
Het is goed te danken
wanneer we het gemakkelijk begrijpen
dat U goede en volmaakte gaven schenkt,
wanneer ons menselijk hart onmiddellijk bereid is
het te verstaan
en zelfs het natuurlijk verstand er dadelijk mee instemt;
zaliger is het echter te danken wanneer de zin van het leven duister wordt;
zaliger te danken wanneer het hart zich beklemd voelt,
het gevoel vertroebeld is,
wanneer het verstand verraderlijk in dubbelzinnigheid is
en het geheugen bedrieglijk in vergeetachtigheid,
wanneer eigenliefde verschrikt terugdeinst,
wanneer de wijsheid weerstand biedt,
zij het niet uit eigenzinnigheid dan toch uit moedeloosheid;
zaliger is het dán te danken;
want wie zo dankt heeft God lief.
Hij mag zeggen:
Heer, alwetende God, U weet alles,
U weet dat ik U lief heb.

Nu hier de avond valt: laat uw licht ons leiden!
Ontvonk de vlam van uw nabijheid,
een vuurkolom het duister door
en van de nieuwe dag
ons teken.

In de lichtkring van uw liefde bijeen,
zingt ons de stilte uw Naam ter eer.
Nu hier de avond valt
en wij de nacht ingaan
maar leven in het licht,
wees dan onze vrede!
Laat uw aangezicht
over ons opgaan
als de zon.
Zegen ons
en wie ons nastaan
met het licht
van uw ogen.

Lieve Heer,
waak over hen die vannacht van verdriet niet kunnen slapen,
en laat uw engelen waken over wie slapen.
Zorg voor uw zieken, o Heer Christus, geef uw vermoeiden rust, zegen uw stervenden,
troost uw lijdenden, heb medelijden met uw bedroefden, bescherm uw blijmoedigen;
doe het omwille van uw liefde.
Moge de God van de hoop ons vervullen met alle vreugde en vrede,
in het geloof dat wij het volste vertrouwen mogen hebben
in de werking van de heilige Geest.

Heer onze God,
Tot u roept een mens in dagen van nood
en U dankt hij in dagen van vreugde.
Het is goed te danken wanneer we het gemakkelijk begrijpen
dat U goede en volmaakte gaven schenkt,
wanneer ons menselijk hart onmiddellijk bereid is het te verstaan
en zelfs het natuurlijk verstand er dadelijk mee instemt;
zaliger is het echter te danken
wanneer de zin van het leven duister wordt;
zaliger te danken wanneer het hart zich beklemd voelt,
het gevoel vertroebeld is,
wanneer het verstand verraderlijk in dubbelzinnigheid is,
en het geheugen bedrieglijk in vergeetachtigheid,
wanneer eigenliefde verschrikt terugdeinst,
wanneer de wijsheid weerstand biedt,
zij het niet uit eigenzinnigheid dan toch uit moedeloosheid;
zaliger  is het dán te danken;
want wie zo dankt heeft God lief.
Hij mag zeggen:
Heer, alwetende God, U weet alles,
U weet dat ik U lief heb.

Geest van de levende Christus,
wij verlangen naar uw nabijheid;
de zoektocht van onze geest,
het verlangen van ons hart,
onze zielen kennen geen rust.
Maar U bent de Geneesheer,
die vergezichten voor ons opent,
zelfs als we het uitschreeuwen van pijn,
en die ons hart tot rust brengt,
en ons innerlijke vrede schenkt.

Zing zacht, zing voor je uit.

Bezing de dingen die goed voor jou zijn geweest.
Zing de zon en de regenwolk,
zing de namen van de bloemen,
ogentroost en ereprijs,
zing het water en de wijn en zing het brood
zevenmaal.
Zing de namen van de mensen.
Zing moeder, vader, zus en broer,
goede buur en verre vriend.
Zing jezelf.
Zing jezelf in slaap.
En hoor de engel zingen.

Nu alles om mij heen
rustig wordt en stil,
kom ik tot U, Heer.
Ik dank U,
want deze dag was goed:
dank voor het leven,
voor de mensen die ik heb ontmoet,
voor iedere kleine vreugde.
Ik dank U, omdat Gij mij kracht hebt gegeven
in moeilijke ogenblikken.
Vergeef me,
indien ik vandaag
geen teken van uw liefde was.
Heel deze dag
leg ik dankbaar terug in uw handen.

Heer, nu de avond valt komen wij tot U.
De dag gaat ten einde
en heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Neem de last daarvan
van ons af en bewaar wat goed was.
Mogen uw ogen
over ons geopend zijn
wanneer wij de ogen sluiten.

God van alles wat leeft,
maak het ons mogelijk ons op U te verlaten in stilte en liefde.
Het ligt niet in de lijn van ons menszijn om ons op U te verlaten.
Maar Gij dringt door tot in onze diepste kern en U wilt voor ons klare hoop.

Voor de goede dingen vandaag, die mij zijn gegeven
en waar ik aan heb bijgedragen, dank ik U.
Ik herken wat niet goed ging en vraag u mij daarvan te leren
– en te vergeven.
Ik accepteer wat ik niet kan veranderen
en laat mijn oordeel over mezelf en de ander los.
Vandaag heeft me precies gegeven wat ik nodig had.
Morgen is er weer een nieuw begin.

God onze Vader, wij danken U voor de redding
die Gij ons schenkt in Jezus de mensenzoon;
leer ons naar zijn woorden te luisteren
en ze te volbrengen, alle dagen dat wij leven.

Vader,
ik ben een zoekende,
ik ben vaak onzeker,
wat ik nodig heb is uw leiding,
wat ik nodig heb is uw aanwezigheid,
wat ik nodig heb is uw liefde.

Vader,
Geef mij blijdschap op mijn pad,
geef mij verbazing onderweg,
geef mij uw genade als gids,
geef mij zekerheid op mijn zoektocht,
leid mij naar U.
Vader,
laat uw oog over mij waken,
laat uw hand mij leiden,
laat uw aanwezigheid mij beschermen,
tot ik rust vind bij U,
tot ik verschijn voor uw aangezicht.

Christus, jij bent een lichtend vuur
voor mij uit
een ster boven me.
Jij bent het licht en de liefde
die ik in andermans ogen zie.
Houdt me vast o Christus
met tedere liefde
Houdt me vast o Christus
met ware liefde
Houdt me vast o Christus
met krachtige liefde.
Vanavond, morgen en altijd.

Liefdevolle God,
U ziet ons  hart, U kent ons.
Wij danken U voor deze dag
die nu ten einde loopt,
en zegenen U om alles
waarmee U ons zegent.
Wij bidden U:
doe ons rusten
in de geborgenheid van uw tedere liefde
en laat ons weer opstaan
als een nieuwe mens
die probeert te leven in uw dienst,
Hem achterna,
Jezus uw gezalfde
en onze broeder en Heer.

Uw Geest, God en Vader, vervult heel de aarde,
en alles wat leeft en is, is doortrokken van Hem.
Hij die alles omvat en nieuw beademt
kent ieder woord en verstaat onbestemde.
En wie naar U verlangt wordt door hem gedreven
door zijn geur verwarmd.
Wij bidden U:
kom met uw Geest, als Vader van armen
als Gever van gaven, als Licht voor ons hart
als Troost voor wie lijden, als Gast voor ons leven
als Verkwikking die heelt.
Kom met uw Geest  die ons herschept
en de aarde vernieuwt;
vervul onze harten
en ontsteek het vuur van uw liefde in ons.

Op wonderlijke wijze bent U overal dicht bij ons;
U werkt in ons Heer, en blijft verborgen.
U bent daar in de hoogte en de hoogte voelt U niet.
U bent daar in de diepte
en de diepte kan U niet omvatten.
U bent ongrijpbaar als wij U zoeken.
U bent dichtbij én veraf.
Wie kan U bereiken?
Ons denken en onze zintuigen raken U niet:
alleen in geloof, liefde en gebed komen we U nader.

Heer God, kijk niet naar onze tekorten.
Geef ons inzicht om ze beter te leren kennen
en de moed om er iets aan te doen.
Laat ons verdraagzaam zijn voor anderen
en het goede in de mensen waarderen.
Neem uit ons hart weg
de drang naar meer te hebben en te zijn.
Leer ons met weinig tevreden te zijn
en maak ons dankbaar.

Heer, die ons licht bent en duister
en die ons zo geschapen hebt
dat wij onze eigen grond niet kennen
zodat wij in onze duisternis kunnen verdwalen,
ga met ons door de nacht
en geef ons te verstaan
dat Gijzelf de nacht zijt
waarin wij niet verdwalen kunnen.
En wees dan onze morgen
als Uw dag komt.

Heer Jezus,
schenk mij de gave van het gebed.
Neem me bij de hand en doe mij verrijzen
uit de donkere put van mezelf.
Gij die ononderbroken in mij bidt,
leer me met U omgaan, met U spreken,
in U rusten, in ware vriendschap.
Schenk me een nieuwe kijk op uw Aanwezigheid
in mijn hart en in mijn taak,
in mijn medemens en de wereldnood.
Ik ben bereid om instrument van uw Geest te zijn,
en in de wereld van uw Vader.
U bemin ik, Heer.

Heer onze God,
op U stellen we ons vertrouwen.
Gij draagt zorg voor elke mens, zijn leven lang.
Gij neemt hem op in het geheim van uw goedheid als hij gestorven is.
Heer God, op U hopen wij,
want U bent trouw in uw beloften en laat de mens en de wereld nooit alleen.
In deze hoop willen we leven,
nu en eeuwig met U.

Bewaar ons Heer wanneer wij slapen,
bescherm ons wanneer wij waken
opdat wij waken met Chistus
en rusten in vrede.

Heb de avond lief, het wijkende licht,
de rust van je handen en van je geest.
Heb het zwijgen lief
en ontdek de geheimen
waar geen woorden voor zijn.
Wat de dag heeft gezaaid,
het doen en het spreken,
bedek dat met nacht en stilte
en laat het rijpen.
Eens zal het vrucht worden
op zijn tijd.
Heb de eenzaamheid lief.
Ze hoeft niet leeg te zijn.
Ze is de schaal waarin alles wordt bewaard.
Heb de slaap lief, de rust, de nacht, de droom,
de uren van verborgen rijpen.
Laat uw hart waken, ook wanneer ge slaapt.
Laat de hoop groeien in uw hart
en zie geduldig en vol hoop uit
naar de nieuwe morgen,
die nieuwe glans zal geven
aan wereld en leven en mensen.

Heer onze God, kom ons te hulp,
niet om te ontsluieren
de geheimen van hemel en aarde,
alle vragen te beantwoorden,
alle raadsels op te lossen,
maar om onze ogen te openen
voor de baan van licht
die uw Zoon is gegaan
door het duister heen
om ons de moed te geven.
Hem te volgen op zijn woord.

Heer onze God, schepper van deze dag,
de avond is gekomen,
de zon achter de horizon verdwenen.
We leggen ons te ruste en geven ons over aan de slaap.
Alles wat we vandaag meemaakten en zagen:
het goed en het kwade,
onze zorgen en onze dankbaarheid,
de sleur en het bijzondere,
we leggen dit alles in uw hand.
Wil over deze wereld en die-ons-liefzijn waken.
Geef ons lichaam rust om zich te herstellen,
bevrijd onze geest van haar onrustige gedachten,
verkwik onze ziel, opdat ze de morgen nieuw mag ontvangen.

Heer zegen ons dromen, zegen onze slaap.

U hebt onze lippen aangeraakt om antwoord te geven.
Wij horen op van uw stem die ons roept bij onze eigen naam.
Wij treden naar buiten in het daglicht
om te zeggen: hier ben ik.
Spreek ons ook aan als het avond wordt
wanneer het stiller wordt om ons heen
en wijzelf niet meer hardop durven spreken,
Als de avond zich uitstrekt
een mistig veld vol silhouetten van vroeger.
Wij bidden U dat U niet ophoudt ons te roepen,
ons aan te spreken en uw woord tot klinken te brengen in de wereld,
die zo arm is aan verschijningen van uw nabijheid.
Wees ons een wachter
en maak onszelf tot wachters in de nacht.

Christus,
U komt altijd tot ons.

U ontvangen, in de vrede van de nacht,
in de stilte overdag,
in de pracht van de schepping
en ook in de uren van harde innerlijke strijd.
U ontvangen, is weten
dat U met ons zult zijn
in elke situatie, altijd.

Nu deze dag ten einde loopt,
bid ik om uw licht, God,
en om uw goede Geest als gids
in de nacht van deze wereld
en in het donker van deze eeuw.
Dat wij eens mogen leven
in verbondenheid met Jezus,
uw Zoon en onze broeder,
in de volheid van uw vrede.

Voorbeden

Almachtige God,

U bent aanwezig

in heel het universum en in het kleinste van uw schepselen,

U omarmt alles wat bestaat met uw liefde.

Stort uw liefdeskracht ook uit over ons,

opdat wij het leven en de schoonheid beschermen.

Overstelp ons met uw vrede,

opdat wij als broers en zusters samenleven,

zonder iemand kwaad te berokkenen.

O, God van de armen,

help ons om hen die uitgestoten en vergeten worden,

en die zo kostbaar zijn in uw ogen,

bij de staan.

Genees ons,

opdat wij beschermers van de aarde worden

en ons niet gedragen als roofdieren.

Genees ons,

opdat wij zaaiers van schoonheid worden

en niet van vervuiling en vernietiging.

Raak de harten van hen die eigen profijt najagen

ten koste van de aarde en van de armen.

Leer ons alles naar waarde te schatten,

en vol bewondering te aanschouwen.

Laat ons op onze weg naar het oneindige licht,

ontdekken hoe diep verbonden wij zijn met alle schepselen.

Dank U omdat U, nu en altijd, bij ons bent.

Wij vragen U, sterk ons in onze strijd

voor rechtvaardigheid, liefde en vrede.

 

(juni 2019 aangetroffen in de stilteruimte van de St Theresiakerk in Maarn)