Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer

gevestigd te Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug maar kantoorhoudende  aan de Zeis 17 te 7672 AE Vriezenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zeis 17
7672 AE Vriezenveen
06 1590 8564
wdb@twister.cx

Gegevens:

IBAN: NL 70 TRIO 033 894 2580
KvK: 7092 4120
RSIN: 858 512 889

De heer Drs. W. (Wim) den Braber is de functionaris gegevensbescherming van de Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer. Hij is te bereiken via wdb@twister.cx

 

Persoonsgegevens die wij verwerken;

Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens thuis en/of werk

– E-mailadres (-sen)

– Betrokkenheid bij de getijdengemeenschap

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers in het algemeen en dus ook niet van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wdb@twister.cx  dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;

Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Toezenden van Nieuwsbrief en aankondigingen;

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– Om het mogelijk te maken dat u contacten kunt onderhouden met andere leden van de gemeenschap;

– Om u op basis van uw profiel gericht aanbod te kunnen bieden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming;

Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid of vrijwilliger van de Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;

Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens 4 jaar, Personalia 4 jaar, Adresgegevens 4 jaar,

Betaalgegevens 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden;

Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;

Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar W. den Braber: wdb@twister.cx

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zo nodig een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar maximaal binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming W. (Wim) den Braber: wdb@twister.cx

 

Klooster in de cloud;

De Binnenkamer wil een ontmoetingsplek, gemeenschap bieden aan mensen, die in hun dagelijks leven vorm willen geven aan bidden en stiltemomenten. Deze plek hebben we het ‘Klooster in de Cloud’ genoemd. Omdat zo’n spirituele, geestelijke, meditatieve, innerlijke weg – of welke aanduidingen je ook wilt gebruiken– inspanning en volharding vergt en ook pijnlijk kan zijn, is het behoren tot een groep, waarbinnen je ervaringen kunt uitwisselen en die kan bemoedigen, van inspirerende waarde. Dus enerzijds betekent dat ruimte voor communicatie; anderzijds moet echter ook het vertrouwelijk karakter van die contacten gegarandeerd zijn.

De Binnenkamer zal, zoals hierboven reeds is toegelicht, zorgdragen voor de bescherming en veiligheid van de persoonsgegevens van deelnemers. In het openbare gedeelte van de website van het Klooster in de Cloud zullen geen persoonsgegevens vermeld worden tenzij met instemming. Achter een toegangscode ligt een besloten gedeelte waar deelnemers op verschillende locaties en in verschillende groepen contact met elkaar kunnen hebben. Met deze constructie bieden we bescherming tegen oneigenlijk gebruik en mogelijk misbruik.

Om de activiteiten binnen het ‘Klooster in de cloud’. mogelijk te maken worden discussies waaraan u deelneemt vastgelegd. Deze informatie is alleen toegankelijk voor uzelf en/of deelnemers aan discussie/studiegroepen waar u zelf ook deel van uitmaakt. U communiceert met elkaar via een intern mail/chat functionaliteit.

Naast dat wij uw vertrouwelijkheid centraal stellen, onderschrijft u als lid van de gemeenschap dat ook u de vertrouwelijkheid van wat binnen het besloten gedeelte wordt gedeeld te respecteren en niet naar buiten brengen, maar binnen de groep houden. Dit geldt voor alle gespreksgroepen en vertrouwelijke bijeenkomsten. Alleen met die garantie kunnen de kwetsbaarheden, die nu eenmaal onlosmakelijk verbonden zijn aan bidden en ‘de geestelijke weg’, gedeeld worden.

 

Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer