Het geestelijke hart van de regel is het grote gebod    

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de profeten staat. (Matteüs 22: 37-40).

Het eerste gebod leidt tot de aansporing: bid en het tweede gebod tot: bemin.

In deze twee geboden en deze twee uitwerkingen weten we heel ons vertrouwen in God, in Jezus Christus en de Heilige Geest samengevat, met de Bijbel als onmisbare bron.

Deze twee geboden en de uitwerkingen in het grote gebod en het ‘bid en bemin’, vormen de kern van de regel en bieden een richtlijn en een ondersteuning voor ons dagelijks leven, waarin we ons christelijk geloven serieus nemen en waarin we ons verbonden weten met allen die de Binnenkamer een plaats in hun leven willen geven.

De Protestantse Kerk in Nederland is het huis waarin de Binnenkamer een eigen, letterlijke en geestelijke, ruimte heeft, in de kapel van Nieuw Hydepark. Daar worden de getijdendiensten gehouden, die meegebeden kunnen worden via de Binnenkamer en online via het Klooster in de Cloud.

Bid

‘Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst liefgehad heeft.’ 1 Johannes 4: 19.

In ons bidden worden wij met God verbonden en stemmen wij af op Zijn Aanwezigheid. We roepen God aan en loven hem in een afwisselende stroom van ontvangen en geven. Biddend kunnen we groeien in een christelijke grondhouding van recht doen, van eerbied hebben en zorgdragen voor de schepping en van het leiden van een sober leven. We bidden zowel individueel als samen met anderen.  Zo zoeken we de innerlijke stilte en de verbondenheid met elkaar.  Ons persoonlijk en gezamenlijk gebed is gebaat bij regelmaat. Bidden en Bijbellezen zijn ten nauwste met elkaar verbonden.

Bemin

Augustinus heeft gezegd: ‘Heb lief en zeg het met je leven’. Door lief te hebben geven we vorm aan Gods Liefde voor mens en wereld. Dit liefhebben speelt zich af in de relaties met de medemensen en in een verantwoordelijke omgang met de aarde Dat betekent dat we in het beminnen handen en voeten willen geven aan de beoogde grondhouding van het bidden in recht doen, vrede stichten, zorgzaam zijn voor zieken en eenzamen en armoede bestrijden.

Bidden en beminnen

De basis voor de getijdengemeenschap wordt de leefregel. Het motto is: bidden en beminnen! Bij de leefregel gaat het niet om wat we zijn, maar wat we willen worden. De regel wil een handreiking zijn voor het dagelijks leven. Daarbij willen we 50 geloofsgetuigen kiezen. Mensen als Bonhoeffer, Thomas à Kempis, Teresa van Avila. Van hen verzamelen we inspirerende teksten.